Zovem se Varja Nikolić, po zanimanju sam prof. sociologije, mr. sci. društvenih nauka i imam 76 godina. 

Kao osoba starije životne dobi volonterski aktivno sudjelujem u mnogim aktivnostima i projektima, posebno onim koji se odnose na dobnu diskriminaciju. Trenutno volontiram na projektu Udruge „Srce za bližnje“ i zahvalna sam sestri Magdaleni Schildknecht na ovoj prilici. Ta iskustva pomogla su mi da procijenim razliku koju sam kod sebe osjetila od vremena kada sam otišla u mirovinu, prije 11 godina. Postala sam svjesnija sebe, svojih godina i koliko su moja ženska ljudska prava u lokalnoj zajednici u kojoj živim, diskriminirana i ograničena u odnosu na moju starosnu dob. Uočila sam da kao starija osoba ne mogu imati pristup informacijama i aktivnostima u kojima bih ja, sa svojim iskustvima, znanjima i vještinama mogla dati doprinos. 

Prije svega, kako starije osobe učiniti vidljivim na nivou lokalne zajednice. Mogućnost vidim kroz donošenje Akcionog plana za dostojanstveno starenje, kojim bi se utvrdile mjere, aktivnosti i nosioci, vodeći računa o rodnoj komponenti, odnosno specifičnim potrebama žena i muškaraca. Također, formiranjem Međugeneracijskog tima za brigu o socijalnom i zdravstvenom stanju osoba iznad 65 godina starosti, koji bi imao zadatak da razvije mrežu pomoći i podrške, utiče na podizanje svijesti građana o potrebama starijih i osigurava poticajno okruženje za zdravo i aktivno starenje. 

Za mene je važno uticati na otklanjanje prisutnih predrasuda i stereotipa o znanjima, sposobnostima i vještinama starijih osoba. One se uglavnom percipiraju kao nemoćne osobe koje su na teretu društva, kao „trošak“ zdravstvenih i socijalnih fondova, umjesto da se promatraju kao produktivni članovi društva. Postoji veoma mali broj inicijativa koje zainteresirane starije osobe uključuju u društvene aktivnost, zbog čega njihove sposobnosti, vještine i znanja ostaju neiskorištena. Odnos vlasti je uglavnom paternalistički, diskriminirajući, zbog čega se osjećam kao marginalizirana i isključena osoba. 

Smatram da je volonterski rad način života i bez obzira na broj godina, on mi omogućava da se s više samopouzdanja mogu uključiti u aktivnosti koje donose društvene promjene.

Varja Nikolić: